Tumačenje – Naknada za tuđu negu i pomoć

library-488677_1920Pisali smo o tome da je Sajberuvce 26.01.2016. godine uputilo zahtev Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike za tumačenje člana 92 Zakona o socijalnoj zaštiti, a za slučaj dece oštećenog sluha sa pitanjem da li deca oštećenog sluha, koja po Pravilniku za  utvrđivanje telesnih oštećenja imaju telesni invaliditet manji ili  jednak 70%, imaju pravo na Dodatak za pomoć i negu drugog lica?

Odgovor koji je stigao Sajberuvcetu iz Sektora za penzijsko i invalidsko osigruranje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i dopunu odgovora prenosimo Vam u celosti na kraju ovog posta*.

Našim rečima, a uz konsultaciju sa pravnikom** rezime odgovora je sledeći:

  • Za dobijanje osnovne Naknade za negu i pomoć drugog lica – ostavljeno je da se u svakom konkretnom slučaju utvrdi i proceni da li, i u kojoj meri, podnoslilac zahteva ispunjava kriterijume navedene Pravilnikom tj.da li je podnosilac u stanju da samostalno obavlja osnovne životne potrebe.  Sa obzirom da se radi o proceni pri takvom odlučivanju može se očekivati i odluka koja se delom zasniva na diskrecionom ovlašćenju komisije, a koja ne izlazi van zakonskih i podzakonskih okvira. Samim tim, pitanje konkretnog kriterijuma kada su deca u pitanju ostaje otvoreno i zavisi od slučaja do slučaja.
  • Pominje se i da „pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ne može se ostvariti ako se pravo na novčanu naknadu ostvaruje po drugom osnovu” pri čemu ostaje da utvrdimo šta „drugi osnov” obuhvata tj. u kojim slučajevima i u kojoj meri je to ključni kriterijum za donošenje konačne odluke o (ne)odobravanju Naknade za pomoć i negu drugog lica.

Svako ko primi rešenje kojim mu se ne priznaje, ne odobrava pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima pravo da protiv predmetnog rešenja izjavi žalbu u skladu sa poukom o pravnom leku navedenom u samom rešenju, a kojom je određen rok za izjavljivanje žalbe kao i drugostepeni organ kome se žalba izjavljuje

U komentarima na prvi tekst o proceduri za dobijanje Naknade za tuđu negu i pomoć koje smo objavili, jedan roditelj je napisao da je njegovom detetu nedavno odobreno korišćenje osnovne Nadoknade, a da dete pritom nema pratećih razvojnih poteškoća, kao i da tada više nije nosilo pelene. Sajberuvce je kontaktiralo ovu porodicu za više detalja i u daljem razgovoru, se pojavila još jedna nova informacija a to je da detetu u to vreme još uvek nije bio ugrađen kohlearni implant. Ostao je dogovor da se sa ovom porodicom čujemo kada bude došlo do trenutka za obnavljanje postojećeg rešenja za Nadoknadu i da ispratimo dalji razvoj događaja.

U ovom momentu, sa postojećom regulativom, pojedinačne studije  slučaja pretstavljaju jedini način da se dođe do jasnijih informacija o kriterijumima za dobijanje ove Nadoknade.

Ukoliko imate dodatne informacije na ovu temu za koje verujete da bi bile od koristi drugim roditeljima pišite nam na office@sajberuvce.org ili u komentarima ispod teksta.

 

**zahvaljujemo se advokatu Vladimiru G. Peroviću na stručnoj podršci pri izvođenju konkretnih zaključaka koji proizilaze iz tumačenja koje je Sajberuvce primilo od Ministarstva.

 

*Tumačenje pristiglo iz Sektora za penzijsko i invalidsko osigruranje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike 03.03.2016.

„Poštovani,

U vezi sa dostavljenom predstavkom, ukazujemo da, u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (‘Službeni glasnik RS“, br.34/03…142/14), propisuje za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica. Ovo pravo može da ostvari lice koje je osiguranik (zaposleni, samolstanih delatnosti, ili poljoprivrednik), ili korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (starosna penzija, prevremena starosna penzija, invalidska penzija, porodična penzija). Odredbom člana 41a navedenog zakona, propisano je da  pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, odnosno koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05. Takođe, prema članu 124a Zakona, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ne može se ostvariti ako se pravo na novčanu naknadu ostvaruje po drugom osnovu. Ovo pravo, kao i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ostvaruje se podnošenjem zahteva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja čije se obrazovanje i način rada uređuje opštim aktom Fonda, utvrđuje činjenicu postojanja potrebe za pomoći i negom drugog lica.

                Međutim, pravo na dodatak za pomoć i negom drugog lica je regulisano propisima o socijalnoj zaštiti. Članom 92. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti (‘Službeni glasnik RS“, broj 24/11),  propisano je da pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe, a stavom 2. istog člana da pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruje lice iz stava 1. ovog člana ako to pravo ne može da ostvari po drugom pravnom osnovu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, korisnik novčane naknade za pomoć i negu drugog lica koji je to pravo ostvario kao invalidno dete u organizaciji za penzijsko i invalidsko osiguranje po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su bili na snazi do 1. juna 1992. godine, ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike između iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa ovim zakonom i iznosa ostvarene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica.

Stav 4. istog člana propisano je da se potreba za pomoći i negom drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema odredbi člana 92. stav 5. Zakona o socijalnoj zaštiti potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica iz stava 1. ovog člana kome je usled telesnog oštećenja, oštećenja čula vida koje uzrokuje gubitak osećaja svetlosti sa tačnom projekcijom ili se vid postiže sa korekcijom 0.05, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba i koje ne može da ustane iz kreveta, da se kreće unutar stana bez upotrebe pomagala, da se hrani, svlači, oblači ili da održava osnovnu ličnu higijenu bez pomoći drugog lica.

Članom 93. stav 1 i 3. propisano je da se dodatak za pomoć i negu drugog lica utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu i da se usklađuje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

Članom 94. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je da pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice iz člana 92. stav 1. ovog zakona za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 % po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice iz člana 92. stav 1. ovog zakona koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Lice iz člana 92. stav 3. ovog zakona i lice koje je po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju ostvarilo pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana može ostvariti pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike između iznosa uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa ovim zakonom i iznosa novčane naknade za pomoć i negu drugog lica ostvarene po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

Članom 101. Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je da ocenu potrebe za pomoći i negom drugog lica i postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuju organi veštačenja obrazovani po propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

            S poštovanjem,

                                                               Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

                                                              Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu“

I dopuna na dodatni zahtev zadostavu  zaključka iz gore-navedenog,  09.03.2016.:

„Poštovani,

U vezi sa dostavljenom dopunom predstavke, ukazujemo da pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, mogu da ostvare osiguranici (zaposleni, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednici), na osnovu zahteva koji osiguranik podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Međutim, ako nije reč o osiguranicima, postoji mogućnost ostvarivanja prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica prema propisima o socijalnoj zaštiti. Kao što je u prethodnom odgovoru navedeno, članom 101. Zakona o socijalnoj zaštiti propisano je da ocenu potrebe za pomoći i negom drugog lica i postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuju organi veštačenja obrazovani po propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. Navedeno znači da Fond, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja čije se obrazovanje i način rada uređuje opštim aktom Fonda, utvrđuje činjenicu postojanja potrebe za pomoći i negom drugog lica. Takođe, postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica pokreće se po zahtevu, a može se pokrenuti i po službenoj dužnosti. S tim u vezi, u cilju podnošenja zahteva za ostvarivanje ovog prava prema propisima o socijalnoj zaštiti, potrebno je obratite se nadležnom Centru za socijalni rad.

            S poštovanjem,

                                                               Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

                                                              Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu“

 

 

1 Comment

  1. Pozdrav,

    želeo bih da animiram sve roditelje i sve druge koji su u istoj ili sličnoj sitaciji (da imamo decu sa CI kojima se invaliditet od 100% računa po pravilniku 70% i to samo iz razloga da ne bi morala država ništa da pruži)) da se pokrene neka inicijativa preko udruženja ili potpiše peticija da se makar omogući ova osnovna tuđa nega i pomoć (iznos oko 9-10.000,00 rsd).
    To bi nam svima mnogo značilo, i sami znate kolike su cene rezervnih delova (kablova, gumica, patrona za sušače…), a ne daj bože da pomislimo na zamenu procesora kada posle 3.godine izađe iz garancije a treba dočekati 7.godina radi zamene…

    Hvala

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share